DO[I(o)T]YOURSELF

רונאל גושן

רונאל גושן (ילידת 1986)  ronellegoshen.co.il  מאפרת בתעשיית האופנה והשמחות בישראל (2008 ואילך) בוגרת התכנית ללימודי נשים ומגדר אוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר ראשון בהצטיינות בתולדות האמנות ולימודי מגדר (2014). בוגרת התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב מכון טכנולוגי חולון (2018). מתגוררת ביפו. 

DO[I(o)T]YOURSELF הינו מיצב הכולל אובייקט מרכזי ושתי עבודות וידאו-ארט,  העוסק בחיבור בין אופני ייצוג שונים וצורות של ארגון ידע. המיצב הינו תולדה של מחקר אשר בחן את צורתה האלגורית של הדיורמה המוזיאלית, מקום משכנו של הפוחלץ, לצורת ארגון הידע של שיא המודרניזם. 

המבט הפוסט דיגיטלי המתבונן מבעד לזכוכית הדיורמה הקלאסית, אינו יכול לראות את אותו נסיון דידקטי להבין את העולם כרכושה הבלעדי של האנושות. האנושי, הנזרק אל הווה מפולש טכנולוגית, בעל תודעה מורחבת אל ומתוך אפארטים דיגיטליים מקודדים. תפיסת החומר שלו, מצב הקיום, נוצרת מתוך ההפשטה של תהליכי הוירטואליזציה. מטרת העבודה לעורר תחושה אינטימית אל מול ׳המימד הפרפורמטיבי של האפשרי׳. העבודה מציגה אותו חומר אינטרנטי ׳רדי מייד׳ בצורות הופעה שונות. השימוש ב-YouTube כמרחב ייצוג דיאגרמי-אלגוריתמי מעיד על יכולתה של הטכנולוגיה להגדיר מחדש את תנאי האפשרות של הסובייקטיביות. ב- DO[I(o)T]YOURSELF האלגוריה הופכת למצב של קיום המתיכה בין הממשי לבין הוירטואלי.