שביט גורדון

טונטיו

משקה אנרגיה ב 3–רמות שונות, כך שכל משתמש יכול לבחור
את הרמה הנוחה לו ביותר ,בהתאם לאופי חייו.

Shavit Gordon

Tontiuh

Drink with 3 different energy level options, so that each user can choose the choose the level most suitable for his or her lifestyle.