מבנה התכנית

נתונים כלליים
משך הלימודים לתואר השני בעיצוב משולב הוא שנתיים.
תוכנית הלימודים היא בהיקף של 45 נקודות זכות (נ”ז).
כל שנה מחולקת לשני סמסטרים בני כ-13 שבועות כל אחד.
היקף הלימודים בכל סמסטר הוא 16-13 שעות שבועיות (ש”ש).
הלימודים מתקיימים בכיתות ייעודיות במכון הטכנולוגי חולון, ומרוכזים ביומיים (ביום ג’ ויום ו’).
במהלך לימודי השנה השנייה יגישו הסטודנטיות והסטודנטים עבודת גמר השקולה ל-6 נ”ז.


רשימת הקורסים
תוכנית הלימודים משלבת תיאוריה ופרקטיקה, מחקר עיוני והתנסות מעשית, והיא מורכבת מקבוצות קורסים:


קורסי חובה:
פירוט קורסי החובה בתוכנית
מעבדות עיצוב (3 קורסי חובה) – קורסי הליבה של התוכנית.
סמינרים (4 קורסי חובה) – העוסקים בהרחבת השיח על אודות העיצוב והעמקתו.
קורסי חקר – העוסקים בהיבטים המתודולוגיים של חקר העיצוב ובפיתוח פרויקט הגמר.


קורסי בחירה:
פירוט קורסי הבחירה בתוכנית
קורסים עיוניים
קורסי סטודיו

במהלך השנתיים על הסטודנטיות והסטודנטים להשתתף ב-6 קורסי בחירה, שיכללו לפחות קורס סטודיו אחד ושני קורסים עיוניים.

מעבדות עיצוב

במסגרת התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב פועלות שלוש מעבדות עיצוב מחקריות, שהן קורסי הליבה של התוכנית:
מעבדת עיצוב משולב – היחס בין הממשי לווירטואלי בתחום העיצוב
סמסטר א’, שנה א’
מעבדת עיצוב משולב ממוקד – העיר כפרויקט של עיצוב
סמסטר ב’, שנה א’
מעבדת עיצוב משולב רב היקף – מדע\טכנולוגיה\עיצוב
סמסטר א’, שנה ב’


סמינריונים
נוסף על מהלך הלימודים הרגיל מקיימת תוכנית הלימודים של התואר השני בעיצוב משולב סמינריונים מחלקתיים ייחודיים, שאינם מופיעים בידיעון של המכון הטכנולוגי, חולון.

סמינריונים אלה כוללים: ימי עיון, כנסים וסדנאות הנמשכות כמה ימים שמעבירים מרצים מחו”ל, וכן סמינריונים לימודיים במרכזי עיצוב בחו”ל, הנמשכים כשבוע ימים. הלימודים בשבוע זה הם רצופים ואינם מתנהלים אך ורק בימי הלימוד הרגילים.

על הסטודנטיות והסטודנטים לצבור במשך שתי שנות הלימוד 6 סמינריונים, והם אינם מקנים נקודות זכות.
סמינריון לימודים מתארח – 7-6 ימים בחו”ל (שקול ל-2 סמינריונים).
סמינריון לימודים מארח – 6-5 ימים במכון (שקול ל-2 סמינריונים).
יום עיון, כנס, סדנת אמן (שקל ל-1 סמינריון)